BIK

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Spis treści

[edytuj] Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. zmianami).


Biuro Informacji Kredytowej często jest mylone z instytucjami zajmującymi się tzw. "czarnymi listami dłużników". BIK jedynie monitoruje sposób realizacji zobowiązań klientów. Informacje o kliencie są przekazywane bezpośrednio z systemów bankowych i odwrotnie, banki mają na bieżąco wgląd w dane zawarte w tej instytucji.

[edytuj] Jakie informacje i jak długo są one przetwarzane przez BIK?

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych zarówno pozytywnych (spłacanych terminowo), jak i negatywne (spłacane z opóźnieniem). Dane jakie BIK przetwarza w czasie trwania jak i po wygaśnięciu zobowiązania to:


 • Dane osobowe
 • Dane na temat zobowiązań wobec banków i SKOK'ów takie jak: data powstania i rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat.
 • Informacje o zadłużeniu


BIK przetwarza informacje o zobowiązaniach do momentu ich wygaśnięcia gdy są one spłacane terminowo. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, informacje te, będą udostępniane bankom i SKOK'om do celów scoreingowych przy ocenie np.: ryzyka kredytowego. W każdej chwili jest możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie tych informacji. Dane o zobowiązaniach mogą być przetwarzane bez zgody konsumenta przez okres 5 lat jeśli spełnione są łącznie warunki:


 • zaległości z tytułu zobowiązań są dłuższe niż 60 dni
 • upłynęło 30 dni od powiadomienia o zamiarze przetwarzania danych bez zgody konsumenta


BIK ma prawo przez 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, przetwarzać dane dla celów statystycznych bez zgody konsumenta.

[edytuj] BIK vs. BIG

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) jest czymś innym niż Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Ta instytucja, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK, BIG-i działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Aktualnie w Polsce funkcjonują trzy BIG'i:


 • InfoMonitor - który współpracuje z BIK
 • ERIF - Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • KRD - Krajowy Rejestr Dłużników


Biura te oferują elektroniczny dostęp do bazy danych całego sektora bankowego, a także dostęp do informacji pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki. Po nowelizacji Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, z dniem 14 czerwca 2010 roku, każdy wierzyciel, może wpisać dłużnika do BIG'u, gdy spełnione są następujący warunki:


 • osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:
  • posiada tytuł wykonawczy, np.: prawomocny wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności
  • zostało przesłane wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do jednego z BIG'ów z podaniem firmy i adresu BIG' i upłynęło od tego czasu 14 dni
 • przedsiębiorca (wierzyciel) - konsument (dłużnik):
  • zobowiązanie powstało w związku z jakimkolwiek stosunkiem prawnym łączącym wierzyciela i dłużnika (np: umowa kredytowa, umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych, umowa odprowadzania ścieków itp.)
  • łączna zaległość przekracza 200 zł, a opóźnienie w spłacie wynosi ponad 60 dni
  • zostało przesłane wezwania do zapłaty, na adres doręczeń wskazany przez dłużnika lub, jeżeli nie wskazał takiego, na adres miejsca zamieszkania. Wezwanie musi zawierać ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji do jednego z BIG'ów z podaniem firmy i adresu BIG' i upłynęło od tego czasu 30 dni
 • przedsiębiorca, konsument (wierzyciel) - przedsiębiorca (dłużnik):
  • zobowiązanie powstało w związku z jakimkolwiek stosunkiem prawnym łączącym wierzyciela i dłużnika (np: umowa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej)
  • łączna zaległość przekracza 500 zł, a opóźnienie w spłacie wynosi ponad 60 dni
  • zostało przesłane wezwania do zapłaty, na adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności, zawierającego ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji do jednego z BIG'ów z podaniem firmy i adresu BIG' i upłynęło od tego czasu 30 dni

Gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, nie obowiązuje minimalna kwota oraz czas od wysłania wezwania do uznania listu za dostarczony, skraca się z 30 do 14 dni.


Aby wierzyciel mógł umieścić dane dłużnika musi mieć podpisaną umowę z danym biurem BIG. Wpis jest płatny zgodnie z cennikiem usług danej instytucji. Dostęp do informacji zamieszczonych w BIG posiadają osoby oraz podmioty, które dysponują oświadczeniem konsumenta o zgodzie na weryfikację BIG'u, ważnym nie dłużej niż 30 dni.

Informacje mogą zostać usunięte w momencie gdy wierzyciel poinformuje biuro, iż należność została spłacona do zera. Wierzyciel ma również, od 14 czerwca 2010 roku, prawo do aktualizacji danych.

[edytuj] Dodatkowe informacje

[edytuj] Udostęnione raporty

 • Raport Standard - co pół roku osoba indywidualna może uzyskać bez kosztów swój własny raport
 • Raport Plus - płatny, cena 36 zł jeden raport
       - 79zł roczny ( umożliwia wygenerowanie 12 raportów w nieokreślonym czasie)

[edytuj] Pełnomocnictwo

Raport może zostać pobrany przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa notarialnego.


Wzór: Ja, ....., legitymujący się ....., zameldowany ....., upoważniam ....., legitymującego się ....., zameldowanego ..... do złożenia wniosku o raport BIK oraz odebrania tegoż raportu.


[edytuj] Adres

* !Uwaga. Zmianie uległ adres BIK. Nowy adres to:

 • Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
 • ul. Postępu 17A
 • 02-676 Warszawa
 • tel. 22 310 44 44

[edytuj] Zobacz także

Jak pobrać raporty z BIK oraz BIG