BOŚ (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

BOŚ

Logo bos.JPG

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 70 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%
EUR: 90%
USD: 90%

PLN: Ocena-4.png
EUR: Ocena-2.png
USD: Ocena-2.png

Ocena-5.png
Prowizje i Opłaty
1,5%
2%
0% dla PLN, 1% dla walut

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, EUR, USD.Kredyt w walucie obcej jest: denominowany. Kredyt walutowy udzielany jedynie osobom zarabiającym w danej walucie, zgodnie z rekomendacją KNF.

Maksymalny okres kredytu: 35 lat, maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy.


 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie
 • Czy istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego po uruchomieniu kredytu: tak

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN 90% wartości nieruchomości (sfinansowanie: ubezpieczenia od NWW - tak, prowizja - nie)
 • dla EUR 90% wartości nieruchomości
 • dla USD 90% wartości nieruchomości

Bank nie zabezpiecza się na dwóch różnych księgach wieczystych! - Brak możliwości dodatkowego zabezpieczenia czy kupna dwóch nieruchomości jednym kredytem.

Kredyt konsolidacyjny: Tak, pod warunkiem iż przynajmniej 1 spłacane zobowiązanie jest kredytem hipotecznym i przekracza 50% wnioskowanej przez klienta kwoty kredytu

Minimalna kwota kredytu: brak minimalnych kwot kredytów, przy kredycie poniżej 50 tys PLN bank stosuje wyższe marże

Pożyczka hipoteczna: maksymalnie do 70% wartości nieruchomości, maksymalnie na okres 35 lat

Zdolność kredytowa: Ocena-5.png

Niestandardowe cele kredytowania

 • działki budowlane: tak, do 90% wartości nieruchomości, maksymalnie na 35 lat
 • siedliska: tak, maks. LTV=80% (dla USD i EUR 70%)
 • działki rolne: nie, z wyłączeniem rolno-siedliskowych działek maks. LTV=80% (dla USD i EUR 70%)
 • środki na cel dowolny: tak, ale jedynie w ramach refinansowania poniesionych kosztów, maksymalnie do 10% wartości nieruchomości.
 • nieruchomości usługowo-mieszkalne: część komercyjna maks. 30%
 • Nieruchomość rekreacyjna (dom letniskowy, działka rekreacyjna): tak, maks. LTV=80% (dla USD i EUR 70%)
 • Zakup działki i budowa domu: tak, lecz z rozbiciem na 2 oddzielne kredyty
 • Licytacja komornicza: nie
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: nie
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak, do 6 miesięcy wstecz i maks. 10% kwoty kredytu

Ekologiczny kredyt hipoteczny

Jest to preferencyjny kredyt hipoteczny, udzielany dla standardowych celów kredytowania, przy czym, dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny, w którym będzie się znajdować lokal mieszkalny musi posiadać jeden z elementów:

 • Odnawialne źródło energii (OZE) - jako źródło samodzielne lub pracujące w układzie biwalentnym (w połączeniu ze źródłem tradycyjnym), w postaci:
  • kolektorów słonecznych
  • pomp ciepła
  • ogniw fotowoltanicznych
  • instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów
 • status budynku niskoenergochłonnego - tj. posiadającego ważne świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny), sporządzone przez osobę uprawnioną zgodnie z Prawem budowlanym, z którego wynika, że wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem odpowiednio domu, mieszkania, budynku jest nie większa niż 70 kWh/(m2rok)
 • status budynku pasywnego - tj. takiego, dla którego wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem domu, określona w świadectwie charakterystyki energetycznej, jest nie większa iż 15 kWh/(m2rok)

Dodatkowym warunkiem uzyskania kredytu na preferencyjnych warunkach, jest przeznaczenie min. 15% kwoty kredytu na ten cel (koszzt zakupu i montażu).

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 6 miesięcy
 • nowe stawki są ustalane na podstawie zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 1,5%,

 • prowizja może zostać skredytowana - max. LTV=100%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% w ciągu pierwszych 5 lat spłaty kredytu.

Prowizja od przewalutowania:

[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny:
  • w przypadku wykonywania wykończenia lub remontu oraz budowy domu: operat szacunkowy lub wycena bankowa
  • w innych przypadkach: inspekcja zlecona przez bank
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: tak, weryfikacja przez PZN. Operat musi być wykonany przez rzeczoznawcę znajdującego się na liście banku
 • koszt wyceny:
  • wycena bankowa: 550 PLN - dla lokali mieszkalnych i działek, 930 PLN - dla domów, 1 160 PLN - dla domów w trakcie budowy
  • inspekcja: 290 PLN - dla lokali mieszkalnych, 475 PLN - dla domów jednorodzinnych, 180 PLN - przed wypłatą kolejnej transzy
 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak
 • kto wykonuje wycenę:
  • inspekcja - rzeczoznawca zlecony przez bank
  • operat szacunkowy - rzeczoznawca majątkowy wpisany na listę banku
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
 • ważność operatu szacunkowego: 12 miesięcy
 • pod uwagę brana jest wartość z wyceny (operatu) - nigdy transackyjna

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,6 p.p. podwyższenie marży kredytu do momentu wniesienia wkładu własnego. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi:

 • dla PLN 80% wartości nieruchomości,
 • dla EUR, USD 70% wartości nieruchomości,

Ubezpieczenie pomostowe: 1 p.p.: wzrost marży do czasu wpisu hipoteki


Ubezpieczenie na życie: wymagane w przypadku, kiedy okres kredytu przekracza 30 lat lub wiek najstarszego kredytobiorcy w ostatnim dniu kredytu przekracza 70 r.ż. wymagane jest ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie jest wymagane przez cały okres kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez bank (bank nie akceptuje TUW Macif).

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesięcy. Premie są akceptowane indywidualnie (jeśli premie są regularne, bank uznaje praktycznie 100% premii, jeśli nie są regularne - proporcjonalnie.) Bank nie uwzględnia premii jednorazowych.
 • Umowa na czas określony jest akceptowana: gdy trwa minimum od 3 miesięcy i nie zakończy się w przeciągu roku od dnia złożenia wniosku.
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: nie
  • akceptowana podwyżka: nie, bank zawsze przyjmuje średnią z 3 miesięcy
  • Bank nie akceptuje wynagrodzenia pobieranego w gotówce!
 • Umowa zlecenia/o dzieło: tylko jako dochód dodatkowy (nie dotyczy pożyczek gotówkowych) średnia za ostatnie 12 miesięcy. Bank honoruje 50% wpływu na rachunek bankowy, zarówno w przypadku umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło (niezależnie od osiąganych kosztów uzyskania).(w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 50% dochodów, ew. dodatkowe informacje). Umowa musi trwać minimum 12 miesięcy.
 • Dochody z najmu: W przypadku wynajmu na czas nieokreślony, bank honoruje 100% miesięcznie uzyskanej kwoty, w przypadku umowy na czas określony 75% miesięcznie uzyskiwanego dochodu z najmu
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy + miesiące bieżącego roku. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy.
  • amortyzajca - nie jest uwzględniana
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy
  • ryczałt ewidencjonowany: bank uwzględnia 50% przychodów jako dochód netto.
  • karta podatkowa: bank uwzględnia dziewięciokrotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Działalność rolnicza: tak
 • Dochody z zagranicy: rozpatrywane są indywidualnie; zwykle akceptowane, jeśli zostały osiągnięte w krajach UE i na podstawie umowy o pracę.
 • Dywidendy: tak
 • Diety: nie
 • Alimenty: tylko zasądzone, bank przyjmuje 50% ich wartości, muszą trwać min. 12 miesięcy

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK: rozpatrywane indywidualnie (ogólnie ujmując, zaległości nie powinny przekroczyć 200 zł i nie być dłuższe niż 60 dni)

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • do 70% wartości nieruchomości
 • maksymalny okres: 35 lat

[edytuj] Zalety oferty

 • wysoka zdolność kredytowa
 • dostępny jest kredyt ekologiczny

[edytuj] Wady oferty

 • wysoki koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
 • kredyt walutowy dostępny tylko dla zarabiających w walucie indeksacji

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy(w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-3.png

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: wizja lokalna pracownika banku (koszt 180 zł)

Wakacje kredytowe: możliwość prolongaty (zawieszenia raty kapitałowej lub płatności raty) nie dłużej niż 36 miesięcy. Może być wykorzystane jednorazowo lub wielokrotnie, przy czym suma zawieszenia nie może przekroczyć 36 miesięcy. Bez względu na formę prolongaty, odsetki są płatne miesięcznie - przy zawieszeniu płatności raty, naliczone odsetki powiększają saldo kredytu do spłaty.

[edytuj] Aktualne promocje

[edytuj] Pozostałe informacje

 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak, pod warunkiem, wyrażenia przez tą osobę zgody na obciążenie hipoteką. Osoba ta będzie poręczycielem wekslowym i musi podpisać weksel, oświadczenie wekslowe jak i oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak, musi przystąpić do kredytu jako poręczyciel wekslowy.
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: oświadczenie
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0% jeśli deweloper miał jakieś wcześniejsze inwestycje. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Zobacz też