Deutsche Bank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Deutsche Bank

Db-logo.png

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 70 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-5.png
EUR: Ocena-5.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
2% - 3%
2%
1%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, EUR. Kredyt w walucie obcej jest denominowany. Kredyt walutowy udzielany jedynie osobom zarabiającym w danej walucie, zgodnie z rekomendacją KNF.

Maksymalny okres kredytu:

 • dla PLN 35 lat,
 • dla EUR 30 lat,

Maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 90% wartości nieruchomości. Gdy główny dochód pochodzi z działalności gospodarczej maks. LTV=90%
  • LTV=80% dla działek gdy dochód nie przekracza 4.000 zł. Gdy główny dochód pochodzi z działalności gospodarczej maks. LTV=70%
 • dla EUR: maksymalne LTV dla EUR: 90% wartości nieruchomości,
  • LTV=90% dla lokali mieszkalnych
  • LTV=90% dla domów i działek


Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 60% wartości nieruchomości

Minimalna kwota kredytu: 40 tys. zł dla kredytu w PLN, 10 tys. zł dla kredytu w walucie obcej, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 40 tys. zł. dla pożyczki w PLN, 10 tys. PLN dla pozyczki w walucie obcej

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 60% wartości nieruchomości

Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

 • zdolność w EUR, i PLN jest liczona standardowo (zdolność liczona na taki okres, na jaki zaciągany jest kredyt).
 • CHF- zdolność liczona jest dla 20 lat.

Niestandardowe cele kredytowania

 • Ekspektatywa: tak
 • TBS: kredyt mieszkaniowy, zabezpieczeniem musi być inna nieruchomość mieszkalna
 • Działka budowlana: tak- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, do 90% LTV, jeśli klient nie prowadzi działalności gospodarczej, do 85%, jeśli klient prowadzi działalność gospodarczą, marża jak standardowy kredyt hipoteczny.
 • Siedlisko: kredyt mieszkaniowy, w operacie musi być wyszczególnione oddzielnie wartość działki i domu. Kwota kredytu nie może przekraczać wartości domu.
 • Działka rolna: nie, ewentualnie pożyczka hipoteczna,zabezpieczona na nieruchomości mieszkalnej
 • Środki na cel dowolny: tak, do 30% kwoty kredytu
 • Nieruchomość usługowo-mieszkalna: max 50%, ale zawsze indywidualnie
 • Nieruchomość komercyjna: nie
 • Nieruchomość rekreacyjna (dom letniskowy, działka rekreacyjna): tak, indywidualnie jeżeli dom jest przystosowany do całorocznego zamieszkania.
 • Zakup działki i budowa domu: jeżeli klient jest zainteresowany kredytem na zakup i budowę domu , najpierw składa wniosek o kredyt na zakup działki budowlanej, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę składa wniosek o kredyt przeznaczony na budowę domu.
 • Licytacja komornicza: warunkiem jest wypłata po akcie notarialnym
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: nie
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: możliwość refinansowania poniesionych zaliczek w przypadku gdy kwota refinansowania nie przekracza 20% (działka 10%)ceny zakupu oraz wniesione środki były poniesione w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
 • Transakcja rodzinna: taka transakcja jest zawsze traktowana indywidualnie przez bank, nie określamy żadnych ponadstandardowych wytycznych.
 • Budowa domu: Gdy występuje generalny wykonawca, kredytowana całość budowy. W innym przypadku warunkiami uzyskania kredytu są (łącznie):
  • LTV<80%
  • kredyt maksymalnie 800.000 zł
  • powierzchnia użytkowa (z wyłączeniem garażu itp) nie jest większa niż 150 m kwadratowych

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży:


Stopa referencyjna:

Zmiana stopy referencyjnej

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące - ustalany w dniu sporządzenia umowy
 • stawki stopy referencyjnej ustalane na podstawie zmian rynkowych

Stopa referencyjna jest zgodnie z umową kredytową banku stała w całym okresie umowy.

 • jeśli rynkowa stopa referencyjna jest niższa niż stała stopa zapisana w umowie, różnica jest przeznaczana na przedterminową spłatę kapitału - rata kredytu wyrażona w walucie pozostaje stała (tym samym skraca się okres kredytowania)
 • jeśli rynkowa stopa referencyjna jest wyższa niż stała stopa zapisana w umowie, wydłużany jest okres do pierwotnego okresu (przy zachowaniu tej samej raty wyrażonej w walucie), a jeśli to nie wystarczy, to podnoszona jest rata (wyrażona w walucie)

[edytuj] Opłaty i prowizje

Spis treści

Prowizja od udzielenia kredytu: 2% - 3% - Na bazie promocji możliwość obniżenia prowizji do 0% za produkty dodatkowe.

 • prowizja jest pobierana zawsze z kwoty kredytu

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% przez pierwsze 3 lata (już od pierwszej złotówki). Dla warunków promocji 0% od udzielenia kredytu prowizja obowiązuje przez pierwsze 5 lat kredytu.

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN - 1%,
 • na EUR - 1%.

Pierwsze 2 przewalutowania mogą zostać zwolnione z opłat (podlega negocjacji).

[edytuj] Wycena nieruchomości

 • forma wyceny: dla domu - operat szacunkowy, dla lokalu mieszkalnego - zdjęcia
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie.
 • koszt wyceny: 0 zł (na bazie promocji), poza promocją - 300 zł
 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca lub pracownik banku
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
 • bank akceptuje tylko wycenę wykonaną przez rzeczoznawcę z listy banku

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości:

 • wizja lokalna pracownika banku, koszt inspekcji pracownika banku wynosi 200 zł

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,2 p.p. ubezpieczenie niskiego wkładu:: podwyzszenie marży kredytu o 0,2 p.p. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu:

 • dla EUR
  • LTV=70% - dla lokali mieszkalnych
  • LTV=60% - dla domów i działek
 • dla PLN z dochodem powyżej 4.000 zł (Standardowa Hipoteka)
  • LTV=90% - dla lokali mieszkalnych i domów
  • LTV=60% - dla działek
 • dla PLN z dochodem poniżej 4.000 zł (Nowa Hipoteka)
  • LTV=70% - dla lokali mieszkalnych i domów
  • LTV=50% - dla działek


Ubezpieczenie pomostowe: podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej o 1,2 p.p.. W koszcie tego ubezpieczenia zawarte jest również ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych do momentu wpisu do księgi wieczystej.

Ubezpieczenie na życie: opcjonalne - 1,8% płatne z góry za dwa lata. Od 3 roku 0,042% salda kredytu miesięcznie.

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: przy dochodzie mniejszym niż 4.000 zł brak możliwości skorzystania z promocji 0% prowizji.
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 6 miesięcy (w zaświadczeniu wykazywane są dochody za 12 miesięcy). Ostatnie wynagrodzenie zasadnicze plus średnia z premii za ostatnie 12 miesięcy.P raktycznie nie uwzględniane są dochody z tytułu nadgodzin, poza specjalną grupą zawodową np.: lekarz, nauczyciel. Premie są uwzględniane w 50%, suma premii (uznaniowych lub uzależnionych od wyników pracy) za okres 12 ostatnich miesięcy jest uśredniana na 12 miesięcy i potem dzielona na pół
  • w przypadku zmiany pracy, ale bez zmiany branży i umowy na czas nieokreślony, można uzyskać kredyt przed upływem 6 miesięcznego stażu pracy. Wymagany jest w tym przypadku PIT 11 i przynajmniej jeden wpływ wynagrodzenia.
 • Umowa na czas określony jest akceptowana: tak, jeśli jest oświadczenie pracodawcy, że nie widzi przeciwwskazań do przedłużenia umowy.
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, wymagane jest zaświadczenie o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim
  • akceptowana podwyżka: tak

Umowa zlecenia/o dzieło:

 • średnia za ostatnie 12 miesięcy lub zastępczo zaświadczenie od pracodawcy
  • możliwość wzięcia pod uwagę okresu 6 miesięcy, jeżeli jest to dodatkowe źródło dochodów
 • w przypadku 50% lub 20% kosztów uzyskania przychodów, bank uznaje 80% dochodów
  • możliwość uznania całego wpływu na rachunek przy oświadczeniu pracodawcy o zerowych kosztach uzyskania przychodu przez zleceniobiorcę
 • dokumentacja: wymagane jest dostarczenie umów o dzieło wraz z rachunkami za ostatnie 12 miesięcy, pełnego wyciągu bankowego za osatnie 12 miesięcy oraz 2 ostatnich PIT-ów. Jeśli umowy o dzieło są z tym samym pracodawcą, możliwe jest dostarczenie zaświadczenia o dochodzie.
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 12 miesiące. Dochód musi być osiągany z tego źródła od co najmniej 12 miesięcy.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 24 miesiące. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 30 miesięcy (ewentualna możliwość wnioskowania o odstępstwo).Wymagane są PITy za ostatnie 2 lata potwierdzone przez Urząd Skarbowy. Bank uznaje działalność gospodarczą prowadzoną w Niemczech.
  • Amortyzajca: akceptowana jako dochód
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 30 miesięcy
  • Ryczałt:
   • branża usługowa – dochód netto równy 30% przychodu
   • branża handlowa – dochód netto równy 15% przychodu
   • branża produkcyjna – dochód netto równy 10% przychodu
  • karta podatkowa: bank nie uwzględnia dochodu z karty podatkowej
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 30 miesięcy
 • Działalność rolnicza: nie
 • Dochody z zagranicy: Kraje UE i OECD, tylko umowy o pracę. Maksymalne LTV=70%
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 12 miesiące. Dochód musi być osiągany z tego źródła od co najmniej 12 miesięcy. Bank pod uwagę bierze 40% wpływu na rachunek
 • Dochody z zagranicy: tak, staż w aktualnym miejscu pracy - min. 6 miesięcy.
 • Dywidendy: jeśli klient uzyskuje dochód z tytułu posiadania udziałów w spółkach kapitałowych może on być uwzględniony w analizie zdolności kredytowej, pod warunkiem:
  • 1) że uzyskiwany jest nie rzadziej niż raz do roku,
  • 2) do analizy przyjmowana jest wartość powtarzalna,
  • 3) pozytywnej weryfikacji sytuacji finansowej spółki na podstawie przedłożonych sprawozdań finansowych
 • Diety: nie
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła:


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: tak, dotyczy kredytów hipotecznych jak i firmowych

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK: drobne i niedługie zaległości są akceptowalne, ale każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN, EUR.
 • maksymalny okres: 20 lat
 • maksymalna kwota: 60% wartości zabezpieczenia

[edytuj] Zalety oferty

 • zdolność kredytowa liczona w miarę liberalny sposób

[edytuj] Wady oferty

 • brak

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy(w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-2.png

 • bank posiada oddzielną tabelę kursów dla kredytów hipotecznych (tzw. tabela mieszkaniowa)

Dla kredyt w walucie obcej denominowanego: Ewentualna nadwyżka środków wynikająca ze wzrostu kursu waluty obcej jest przekazywana na wcześniejszą splatę. W przypadku obniżki kursu waluty relatywnie łatwo jest uzyskać kredyt na pierwotną kwotę w PLN.Wakacje kredytowe: nie

[edytuj] Aktualne promocje

Promocja 0% prowizji za udzielnie przy zakupie produktów ubezpieczeniowych. Dodatkowo obniżona marża w pierwszym roku. Dla kredytów powyżej 350.000 zł bezpłatna wycena nieruchomości i dodatkowa obniżka marży.

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: nie
 • bank wymaga wyłącznie jednej hipoteki, co skutkuje mniejszymi kosztami związanymi z opłatami sądowymi
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak, wymaganymi dokumentami są oświadczenie sprzedającego lub podpisana umowa rezerwacyjna lub niepodpisana umowa przedwstępna (draft)
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpiczenia”): tak
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: nie, jedynie wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: oświadczenie o zgodzie na ustanowienie zabezpieczenia
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” nie, chyba że będzie właścicielem nieruchomości
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: tak
 • czy bank wymaga papierowej księgi wieczystej: wyłącznie dla rynku pierwotnego, na rynku wtórnym wystarczy numer KW lub wydruk elektroniczny
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów