Mieszkanie dla Młodych

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg


Spis treści

[edytuj] Wprowadzenie Info2.png

Z końcem roku 2012 został wygaszony program Rodzina na Swoim, który w ocenie ekspertów, był jednym z najlepiej działającym programem rządowym ostatnich lat. Pobudził on nie tylko odczuwający kryzys sektor bankowy, ale również rynek budownictwa mieszkaniowego. Zainteresowanie było tak duże, że rząd postanowił przedłużyć go pod postacią nowego nieco okrojonego programu - Mieszkanie dla Młodych. Ustawa weszła w życie z początkiem 2014 roku. 03 sierpnia 2015 prezydent podpisał nowelizację ustawy dzięki czemu zwiększył jej pole działania.

[edytuj] Mieszkanie dla Młodych – co to takiego? Hand2.png

Jest to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz instytucjami kredytującymi. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (na rynku pierwotnym), który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Po nowelizacji możliwy jest również zakup mieszkania z rynku wtórnego.

[edytuj] Dla kogo preferencyjny kredyt? Users2.png

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone osobie do 35 roku życia (w przypadku małżeństw, co najmniej jedna osoba musi spełniać warunek wiekowy, nie dotyczy rodzin z trójka lub więcej dzieci), która do dnia nabycia mieszkania nie była:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego – nie dotyczy rodzin z trójką lub więcej dzieci
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się ona do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania), z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.

[edytuj] Wymagania ustawowe Home2.png

Ustawa określa kryteria jakie musi spełnić nie tylko kredytobiorca, ale i nieruchomość jak i kredyt bankowy, aby wsparcie zostało udzielone. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli zaciągany kredyt spełnia poniższe warunki:

 • w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
 • w złotówkach,
 • na okres co najmniej 15 lat,
 • na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • bank kredytujący musi mieć podpisaną umowę z BGK - lista banków poniżej


Powierzchnia użytkowa nie może przekraczać odpowiednio:

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci (własnych lub przysposobionych).

Określone zostały również maksymalne limity ceny metra kwadratowego kupowanych nieruchomości. Limity dzielą się na trzy grupy:

 • dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
 • dla gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
 • dla pozostałych gmin w danym województwie

Poniższe wartości uzyskuje się poprzez iloczyn współczynnika 1,1 (dla rynku pierwotnego) lub 0,9 (dla rynku wtórnego) oraz ogłaszanego przez wojewodów średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla poszczególnych lokalizacji.

4q2016 lim.jpg

[edytuj] Dofinansowanie wkładu własnego i pomoc dodatkowa Paste2.png

Kwota dofinansowania będzie zależała od sytuacji rodzinnej tj. czy wnioskodawca posiada dzieci (przysposobione lub własne). Wysokość pomocy jest wyrażona jako:

 • 10% - dla rodzin bez dzieci (jak i singli)
 • 15% - dla rodzin z jednym dzieckiem
 • 20% - dla rodzin z dwójką dzieci
 • 30% - dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci

z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m² lub 65 m2 w przypadku rodzin z trójką lub więcej dzieci) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań (tabela powyżej). WAŻNE! Wskaźnik przeliczeniowy nie jest równy limitowi cenowemu metra kwadratowego nieruchomości.

Ustawa przewiduje również jednorazową nadpłatę kredytu przez BGK w wysokości 5% wartości obliczonej na powyższej zasadzie. Środki te przysługują kredytobiorcom, którym w przeciągu pierwszych 5 lat trwania kredytu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Mogą to być również dzieci przysposobione.


4q2016 dop.jpg

[edytuj] Podstawa prawna Text2.png

Program "Mieszkanie dla Młodych" działa w oparciu o ustawę z dnia 23 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych oraz późniejsze zmiany zgodnie z nowelizacją z dnia 25 czerwca 2015

[edytuj] Najczęściej zadawane pytania Faq.jpg

[edytuj] INFORMACJE OGÓLNE

 • Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MdM)?

Z finansowego wsparcia w ramach programu MdM mogą skorzystać rodziny oraz osoby samotne (niezależnie od posiadania dzieci) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich), które dotychczas nie były właścicielami innego mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na zakup mieszkania lokalu mieszkalnego także przez osoby, które w okresie po zakończeniu przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny w ramach programu Rodzina na swoim (tj. po 31 grudnia 2012 r.), a przed wdrożeniem nowego instrumentu wsparcia, rozpoczęły już użytkowanie nowo wybudowanego mieszkania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu.

Zakup lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem będzie realizowany z udziałem środków kredytu zaciągniętego na ten cel, na okres co najmniej 15 lat, w kwocie stanowiącej co najmniej 50 proc. ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.

 • W jakich latach program będzie obowiązywał?

Program ma trwać pięć lat, od 2014 do 2018 r.


[edytuj] BENEFICJENCI

 • Czy jest jakiś limit zarobków, które trzeba osiągać żeby skorzystać z programu MdM?

Regulacje zawarte w Ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie przewidują wprowadzenia limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia oferowanego w ramach programu MdM.

 • Czy z programu MdM mogą skorzystać pary żyjące bez ślubu?

Beneficjentem finansowego wsparcia może być małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

 • Czy para żyjąca w związku nieformalnym może wystąpić wspólnie o kredyt?

Nie, w świetle ustawy beneficjentem programu jest małżeństwo, osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku osób żyjących w związku nieformalnym z wnioskiem o kredyt, składanym wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, może wystąpić tylko jedna z nich.

 • Czy w przypadku małżeństwa z wnioskiem o kredyt może wystąpić tylko jeden ze współmałżonków?

Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w przypadku małżeństwa kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Czy o dofinansowanie może ubiegać się małżeństwo, w sytuacji gdy jedno z małżonków jest rozwiedzione i podczas trwania poprzedniego małżeństwa posiadało mieszkanie wspólnie z byłym małżonkiem, a po rozwodzie zrzekło się go na jego rzecz?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był:

  • właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania. W przypadku małżeństwa warunek wykluczający posiadanie innego mieszkania dotyczy każdego z nich. Zgodnie z art. 31 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z zawarciem małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): "Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw." Zatem w kontekście Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi małżonek jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, wspólnie zakupionego mieszkania, co wyklucza go z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.


[edytuj] MIESZKANIE

 • Jaka jest maksymalna cena za metr mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu MdM?

Nieprzekraczalny limit ceny 1 m2 powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania obejmowanego finansowym wsparciem będzie wyznaczać średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez poszczególnych wojewodów, obowiązującego dla danej gminy, pomnożona przez współczynnik 1,1. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany będzie odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:

  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120 proc. wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
 • Jaki jest maksymalny metraż mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu MdM?

Wielkość powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego - 100 m2 oraz odpowiednio 85 m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci.

 • 'Jakiego typu mieszkania będą objęte programem MdM?

Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

 • Czy program MdM obejmuje zakup mieszkań na rynku wtórnym?

Tak, istnieje taka możliwość od 01 września 2015.

 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych?

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi "dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu od instytucji kredytującej".

Zgodnie z art. 1. § 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze "Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą." Art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że "Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły." Do uznania określonej przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania formalnego (czyli wyboru formy prawnej przedsiębiorczości) oraz ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza natomiast, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej (wyrok WSA w Poznaniu z 28 kwietnia 2009 r., III SA/Po 374/2008).

Z literatury prawniczej i z orzecznictwa wynika, że działalność gospodarcza ma charakter zarobkowy, jeśli prowadzona jest dla osiągnięcia dochodu, przy czym nie ma znaczenia kwestia wyniku takiej działalności (zysk lub strata), będącego odbiciem naturalnego w przypadku takiej działalności ryzyka. Istotne staje się w tym przypadku rozróżnienie zysku od zarobku. Istniejące instytucje "not for profit", czyli fundacje czy stowarzyszenia, osiągają zarobek, który przeznaczany jest w całości na ich funkcjonowanie i wypełnianie statutowych działań. Z mocy prawa nie mogą osiągać zysku, jednak ich działalność może przybrać kształt działalności gospodarczej. Nie będzie za to taką działalnością działalność charytatywna lub kulturalna.

Zgodnie z art. 1. ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej: u.s.m., spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali. Zapis ten nie narusza jednak definicji spółdzielni, której sednem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Co więcej, art. 1 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wymienia rodzaje tej działalności. Przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowej może być m.in.:

  • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
  • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Wymienione powyżej rodzaje aktywności spółdzielni muszą być rozumiane jako prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 6 u.s.m., spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, tj. zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Spółdzielnia może też uzyskiwać pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej (np. najmu, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych), przy czym może je przeznaczyć w szczególności - w myśl art. 5 ust. 2 u.s.m. - na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obowiązującym członków. Użycie w tym przepisie słów "w szczególności" oznacza możliwość przeznaczenia tych środków na inne cele statutowe lub działalność gospodarczą. Do podjęcia w tej sprawie stosownej uchwały uprawniony jest określony statutowo organ spółdzielni.

Należy zauważyć, że jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 267/2008, art. 6 ust. 1 u.s.m. "wyraża zasadę tzw. bezwynikowej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej, która prowadzi działalność niezarobkową. Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do art. 75 Prawa spółdzielczego, zgodnie z którym zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. W konsekwencji, w działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej w ogóle nie występują pojęcia zysku ani nadwyżki bilansowej, a ewentualna nadwyżka przychodów nad kosztami odpowiednio zwiększa przychody w roku następnym. Podobnie jest wtedy, gdy w danym roku występuje nadwyżka kosztów nad przychodami; odpowiednio zwiększa ona koszty w roku następnym.".

Dlatego należy wnioskować, że zarówno działalność budowlana spółdzielni na rzecz jej członków, jak i na sprzedaż wybudowanych przez nią lokali na rynku wypełnia definicję działalności gospodarczej.

 • Czy z programu MdM mogą skorzystać osoby wnoszące do spółdzielni mieszkaniowej wkład budowlany, w celu uzyskania prawa własności lokalu?

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi "dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu od instytucji kredytującej". Wśród czynności powodujących możliwość nabycia mieszkania nie znalazło się wniesienie wkładu budowlanego w celu zawarcia ze spółdzielnią, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Należy podkreślić, że podstawowe parametry kwalifikujące zakup danej nieruchomości do otrzymania dofinansowania w ramach programu Mieszkanie dla młodych określają m.in. limit cenowy i powierzchniowy nabywanej nieruchomości. W przypadku budowy mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka nie tylko na etapie zawierania umowy o budowę lokalu, ale nawet w chwili zawierania, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 u.s.m. rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Tymczasem zgodnie z art. 10 ust. 7 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi weryfikacja ceny zakupu w przypadku nabycia mieszkania określana jest na podstawie odpowiedniej umowy na dzień złożenia wniosku o finansowe wsparcie.

W związku z powyższym, Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie dopuszcza możliwości uzyskania kredytu i dofinansowania wkładu własnego na podstawie umowy o budowę.

Szczególna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone, co znajdzie swój wyraz w odpowiedniej umowie o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania (zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy). W takiej sytuacji nabywca takiego lokalu może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu MdM.

 • Czy w ramach programu MdM mogę wykupić mieszkanie od Towarzystwa Budownictwa Społecznego?

Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

 • Czy w ramach programu MdM mogę wykupić mieszkanie zakładowe?

Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

 • Czy mieszkania powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychów) można traktować jako mieszkania nowowybudowane, których zakup będzie uprawniał do ubiegania się o dofinansowanie?

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje objęcie finansowym wsparciem zakup nowowybudowanych mieszkań (lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych), pochodzących z tzw. rynku pierwotnego. Ustawa nie definiuje pojęcia "nowowybudowany", natomiast w ocenie ministerstwa należy je rozumieć szeroko, jako mieszkanie nowopowstałe, bez względu na rodzaj czynności budowlanych, które musiały zostać w tym celu podjęte (budowa, rozbudowa, adaptacja). Takie mieszkanie spełnia pozostałe kryteria wymienione w ustawie, tj. w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych powstaje samodzielny lokal mieszkalny, czyli wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Poza tym nowopowstały lokal zostanie po raz pierwszy zasiedlony przez nabywcę.

 • Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu jednorodzinnego systemem gospodarczym?

Nie, ustawa przewiduje wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego i spłaty części kredytu tylko dla osób, które kupują mieszkania lub domy jednorodzinne na rynku pierwotnym.

W przypadku budowy własnego domu jednorodzinnego wsparcie polega na zwrocie części wydatków na zakup materiałów budowlanych.

[edytuj] WŁASNOŚĆ INNEGO MIESZKANIA

 • Czy osoby korzystające z finansowego wsparcia w ramach programu MdM mogą mieć inne mieszkanie?

Nie mogą nie tylko aktualnie, ale też w przeszłości. Program przewiduje udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego własnego mieszkania, określa więc ograniczenie, zgodnie z którym beneficjent wsparcia (w przypadku małżeństw - żaden z małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania włącznie nie może być właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Analogiczne ograniczenie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

 • Jestem osobą samotną i posiadam pół mieszkania - czy to wyklucza mnie z programu MdM?

Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) ustawy, z programu nie mogą skorzystać osoby, które były lub są właścicielami lokali mieszkalnych. W opisywanym przypadku współwłasność lokalu mieszkalnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie.

 • Jestem osobą samotną i posiadam pół domu jednorodzinnego - czy to wyklucza mnie z programu MdM?

Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) ustawy, z programu nie mogą skorzystać osoby, które były lub są właścicielami lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. W opisywanym przypadku współwłasność domu jednorodzinnego nie wyklucza możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie.

 • Posiadam działkę budowlaną - czy mimo to mogę skorzystać z programu MdM?

Tak, posiadanie działki pod zabudowę nie wyklucza z programu. W art. 4 pkt 2 ustawy wymienione są sytuacje, które nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego i są to:

  • posiadanie na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
 • Ja i moja obecna żona kupiliśmy po połowie mieszkania, w okresie kiedy nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Teraz chcielibyśmy kupić większe mieszkanie. Czy w takiej sytuacji możemy ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego?

Ustawa stanowi, że dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli nabywca do dnia nabycia mieszkania objętego wsparciem nie był właścicielem innego mieszkania (art. 4 ust. 1 pkt. 2). W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek ten dotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania).

W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

  • każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MdM.
  • każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MdM.


[edytuj] KREDYT

 • Czy w każdym banku, w którym będę się ubiegać o kredyt będzie można skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?

Kredyty, dzięki którym będzie można skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla młodych będą udzielane przez banki, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). BGK na swojej stronie internetowej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego będzie aktualizował listę tych banków.

 • Czy mogę podpisać umowę z deweloperem jeszcze w 2013 r., a kredyt wziąć w 2014 r.?

Tak, ustawa nie wyklucza zawarcia umowy deweloperskiej przed terminem, o którym mowa w art. 34 ustawy, odnoszącym się do momentu rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego. Ponieważ wnioski muszą być składane razem z wnioskiem o kredyt, nastąpić to może najwcześniej 1 stycznia 2014 r.

 • Co mogę zrobić w sytuacji jeśli pozostaję w związku nieformalnym i nie mogę wystąpić o kredyt z moją partnerką, a jednocześnie nie mam wystarczającej zdolności kredytowej?

Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

 • 'Czy jeśli spłacę kredyt wcześniej, to będę musiała zwrócić otrzymane dofinansowanie?

Nie, w ustawie w art. 14-16 wymienione są sytuacje, w których nabywca zobowiązany jest do zwrotu przyznanego dofinansowania i wcześniejsza spłata kredytu się do nich nie zalicza.

 • Czy o dofinansowanie można się ubiegać w związku z refinansowaniem kredytu?

Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone tylko pod warunkiem zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania.

 • Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie jeśli kredyt został zaciągnięty w 2013 r., ale umowa przeniesienia na własność zostanie podpisana dopiero w 2014 r.?

Nie, procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego rozpocznie się 1 stycznia 2014 r., a wniosek o dofinansowanie będzie musiał być złożony razem z wnioskiem o kredyt.

 • Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (lub bankach), który przystąpił do programu. Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nie posiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania,
  • pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
  • pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu Mieszkanie dla młodych, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów.

Lista banków, które przystąpiły do programu jest na bieżąco aktualizowana na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 • Kto może zostać dodatkowym kredytobiorcą?

Ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

 • Czy dodatkowy kredytobiorca może zostać współwłaścicielem mieszkania?

Nie, ustawa pozwala jedynie na przystąpienie określonym osobom do umowy kredytu (art. 6 ust. 3).

 • Jak będzie tworzona lista banków, które będą przyjmowały wnioski o dofinansowanie wkładu własnego?

Dofinansowania wkładu własnego będą mogły udzielać banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Lista banków, które przystąpiły do programu jest zamieszczona poniżej.


[edytuj] DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO

 • Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na wykończenie mieszkania?

Nie, zgodnie z art. 3 ustawy dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane w związku z zakupem mieszkania, zaś zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 kredyt może być udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

 • Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego w związku z budową domu?

Nie, zgodnie z art. 3 ustawy dofinansowanie wkładu własnego jest udzielane w związku z zakupem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała ten lokal lub dom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Osoby budujące dom systemem gospodarczym mogą ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

 • Jak dużą dopłatę mogę uzyskać?

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10 proc. kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, oraz:

  • powierzchni użytkowej mieszkania - w przypadku mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2,
  • 50 m2 - dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

Nabywca wychowujący przynajmniej jedno dziecko może ubiegać się o 15 proc. dofinansowanie.

 • W jaki sposób dopłata będzie wypłacana?

Zgodnie z art. 11 ust. 3 wypłata środków z tytułu udzielonego dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:

  • po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu - w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
  • jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej - w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy;
  • jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały, w części lub w całości, środki z tytułu udzielonego kredytu - w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych nie przewidywała ich dokonywania poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 • Czy dofinansowanie będzie traktowane przez bank jako wkład własny czy muszę dysponować jeszcze dodatkowymi środkami?

Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście rekomendacji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), która obowiązuje od 1 stycznia 2014 r., i która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5 proc. wkładu własnego. Wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20 proc. w 2017 roku.

 • Czy dofinansowanie wkładu własnego może być traktowane przez bank jako wyłączny wkład własny?

Z punktu widzenia ustawy wprowadzającej program MdM finansowe wsparcie powinno być traktowane przez banki jako wkład własny i nie ma żadnych przeszkód, aby dofinansowanie w całości pełniło funkcję wkładu własnego kredytobiorcy. Takie stanowisko znajduje swoje potwierdzenie również w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, wydanej przez KNF w dniu 18 czerwca 2013 r. Zgodnie z rekomendacją 10.3 "Bank może dopuścić wniesienie wkładu własnego (całości lub części) w drodze realizacji programów wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego wynikających z przepisów prawa (np. programy rządowe i inne o podobnym charakterze)."

Ostateczne decyzje podejmuje jednak bank kredytujący kierujący się, poza przepisami ustawowymi i rekomendacjami KNF, również własną polityką kredytową.


[edytuj] DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z URODZENIEM / PRZYSPOSOBIENIEM DZIECKA

 • Na jakie dodatkowe wsparcie będzie można liczyć, jeśli po zakupie mieszkania w ramach programu MdM w rodzinie urodzi się dziecko?

Program przewiduje udzielenie beneficjentom jednorazowego dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, w wysokości 5 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania, w związku z urodzeniem się trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka lub przysposobieniem dziecka (jako trzeciego lub kolejnego w rodzinie) w okresie po zakupie mieszkania. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka i będzie przeznaczone na spłatę części zadłużenia z tytułu zaciągniętego uprzednio przez beneficjenta kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Uprawnienie do złożenia wniosku o uzyskanie tej formy wsparcia będzie obowiązywało przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe beneficjenta wsparcia.

 • W jaki sposób można starać się o dodatkowe wsparcie związane z urodzeniem/przysposobieniem dziecka?

W związku z urodzeniem lub przysposobieniem trzeciego lub kolejnego dziecka należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku z wnioskiem o spłatę części kredytu, do którego muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Gdy bank otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.


[edytuj] WSPARCIE DLA OSÓB BUDUJĄCYCH DOMY JEDNORODZINNE SYSTEMEM GOSPODARCZYM

 • Jaką formę będzie miało wsparcie dla osób budujących domy systemem gospodarczym?

Osoby budujące dom systemem gospodarczym będą mogły skorzystać z tzw. zwrotu części podatku VAT. Aby się o niego ubiegać, należy najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu, wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego, do którego należy załączyć kopie pozwolenia na budowę i faktur dokumentujących poniesione wydatki.

 • Czy aby ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z zakupem materiałów budowlanych, należy wziąć kredyt?

Zaciągnięcie kredytu nie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.


[edytuj] POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

 • Powierzchnia użytkowa w programie MdM

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi określa warunki udzielenia finansowego wsparcia w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Jednym z nich jest limit wielkości powierzchni użytkowej nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Mieszkanie (lokal mieszkalny) nie może być większe niż 75 m2 powierzchni użytkowej lub 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci limity maksymalnej powierzchni zostały powiększone o dodatkowe 10 m2.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące pomieszczeń przynależnych, miejsc postojowych w programie MdM (176 KB)


Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powierzchnii użytkowej w programie MdM (380 KB)

[edytuj] Lista banków kredytujących Star2.png

O kredyt w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” można ubiegać się jedynie w bankach, które mają podpisaną odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Banki oferujące kredyt preferencyjny:

Lista banków kredytujących pozostaje otwarta i w każdej chwili kolejne banki mogą dołączyć do programu "Mieszkanie dla Młodych"

[edytuj] Źródła

http://www.mir.gov.pl

http://www.bgk.com.pl