Millennium (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Millenium

Millennium-logo.gif

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 75 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 85%

PLN: Ocena-3.png

Ocena-5.png
Prowizje i Opłaty
2%
2%
-

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN.

Maksymalny okres kredytu: 35 lat, maksymalnie do 75 roku życia najstarszego kredytobiorcy.

 • jeżeli kredytobiorca ma 50 lat to maksymalny okres kredytu może sięgać do 70 roku życia,
 • jeśli dochód najstarszego kredytobiorcy nie przekracza 30% w ogólnej sumie dochodów przyjętych do badania zdolności kredytowej, to okres kredytowania można odnieść do pozostałych kredytobiorców.
 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 85% wartości nieruchomości

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 100% wartości nieruchomości, jeśli cel mieszkaniowy stanowi przynajmniej 70% kwoty kredytu - kredyt na warunkach mieszkaniowych; w pozostałych przypadkach zasady obowiązujące dla pożyczek hipotecznych.

Minimalna kwota kredytu: 20 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 20 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 70% wartości nieruchomości, 50% wartości nieruchomości, jeśli zabezpieczamy się na działce budowlanej. Kwota kredytu nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Zdolność kredytowa: Ocena-5.png

Niestandardowe cele kredytowania

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży:

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące.
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych.

[edytuj] Opłaty i prowizje

Spis treści

Prowizja od udzielenia kredytu: 2% zgodne z Tabelą Opłat i Prowizji


Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% w ciągu pierwszych 3 lat spłaty kredytu, jeśli suma nadpłat w tym okresie przekroczy 30% kwoty kredytu. Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: nie.

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN: 0%, dotyczy wcześniej udzielonych kredytów w walucie obcej.


[edytuj] Wycena nieruchomości

 • forma wyceny: operat szacunkowy
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa weryfikacja operatu: tak.
 • koszt wyceny:

480 zł - mieszkanie, 800 zł - dom

 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca (możliwe przedłożenie własnego operatu jeżeli rzeczoznawca znajduje się na liście banku)
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak


*LTV wyraża stosunek kwoty kredytu do rynkowej wartości nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu z wyceny zaakceptowanej przez Bank (najlepiej rzeczoznawca z listy banku)

Opłata za wycenę wnoszona przed umową kredytową, a nie w momencie składania wniosku.

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: Brak ubezpieczenia. Dla kredytów powyżej LTV>80% stosowane są wyższe marże kredytowe.

Ubezpieczenie pomostowe: 0,0833% od kwoty kredytu miesięcznie.

Ubezpieczenie na życie: 0,02% - opcjonalne - liczone w skali roku od salda zadłużenia ale w przypadku jego braku marża wzrasta o 0,5%..

Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy: 2% kwoty kredytu za 2-letni okres ubezpieczenia,

 • w późniejszym okresie ubezpieczenie nie jest wymagane (również przy wkładzie własnym poniżej 10%)

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • min. dochód netto do wnioskowania o kredyt: brak limitów
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące. Premie są akceptowane w 100%, nadgodziny w 100%.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, w przypadku spełnienia zasady 6-3-6:
   • min. 6-miesięczny staż pracy ogółem
   • min. 3-miesięczny staż pracy z aktualnym pracodawcą
   • aktualna umowa o pracę obowiązuje min. 6 miesięcy na przód
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, o ile klient napisze oświadczenie że zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wróci do pracy
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 6 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 100% dochodów. Umowy te muszą być realizowane od minimum 12 miesięcy, ponadto bank wymaga oświadczenia o kosztach.(w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 100% dochodów, z ostatnich 6 miesięcy)
 • Dochody z najmu: bank honoruje, jeśli udokumentowane, z ostatnich 12 miesięcy. Konieczne jest rozliczenie z US.
 • Działalność gospodarcza: jeśli wniosek kredytowy jest składany w drugiej połowie roku bank bierze pod uwagę średnią za ostatnie 6 miesięcy i porównuje ją do dochodów z poprzedniego roku, w wypadku dużych różnic cały ten okres jest uśredniany. Jeśli wniosek jest składany do 30.IV to podstawą są dochody z poprzedniego roku. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy. Istnieje możliwość skrócenia wymaganego terminu prowadzenia działalności, gdy wnioskodawca zatrudniony był wcześniej w tej samej branży i przeszedł na samozatrudnienie.


W przypadku ryczałtu niezależnie od formy działalności bank przyjmuje za dochód netto 25% przychodu brutto.

  • ryczałt: bank uwzględnia 25% rocznych przychodów jako dochód roczny netto.
  • karta podatkowa: bank uwzględnia ośmiokrotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Dochody z zagranicy: tak, maksymalne LTV - 60%.
 • Dywidendy: (tak/nie)

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie (możliwa jest uproszczona procedura w przypadku refinansowania kredytu, warunkiem jest pozytywna historia spłat raty kapitałowo-odsetkowej za ostatnie 12 miesięcy oraz to, aby nowa rata była niższa niż stara).

Zaległości w BIK: analityk kredytowy jest zobowiązany do zbadania historii w BIK w okresie ostatnich 12 miesięcy, drobne zaległości są akceptowane, indywidualnie rozpatrywane przypadki. Możliwe podwyższenie marży.

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN
 • prowizja: 2%
 • maksymalna kwota: 70% wartości zabezpieczenia, 50% wartości zabezpieczenia, jeśli zabezpieczamy się na działce budowlanej
 • maksymalny okres: 25 lat.

[edytuj] Zalety oferty

 • Przy prowadzonej działalności rozliczanej na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, możliwość złożenia oświadczenia o średniomiesięcznych dochodach

[edytuj] Wady oferty

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-2.png, ok. 7%

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: zdjęcia wykonane przez klienta; dziennik budowy; gdy bank uruchamia połowę kredytu lub więcej w jednej transzy, wymagana jest inspekcja pracownika banku. Koszt inspekcji pracownika banku wynosi 200 zł.

Wakacje kredytowe: tak, raz na rok można zawiesić spłatę jednej raty kapitałowo-odsetkowej.

[edytuj] Aktualne promocje

 • Promocja 0% prowizji od udzielenia kredytu

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: standardowo nie, klient może sam zdecydować się na weksel jako formę ubezpieczenia pomostowego.
 • Ubezpieczenie nieruchomości: wymagane jest ubezpieczenie mieszkania, nie tylko do kwoty kredytu, ale do 100% wartości nieruchomości.
 • bank kredytuje zakup nieruchomości od dewelopera tylko, gdy stan zaawansowania budowy wynosi przynajmniej 20% oraz nieruchomość jest finansowana poprzez rachunek ESCROW lub aktualny stan zaawansowania budowy jest na etapie stanu surowego.
 • w przypadku kredytowania zakupu nieruchomości od dewelopera bank dokonuje kontroli inwestycji przed uruchomieniem ostatniej transzy kredytu.
 • Kredyt Hipoteczny Biznes - produkt dla przedstawicieli wolnych zawodów przeznaczony na cel komercyjny. W przypadku nieruchomości usługowo-mieszkalnych, gdy powierzchnia komercyjna nie przekracza 50% powierzchni łącznej nieruchomości stosuje się warunki i zasady kredytu hipotecznego, jeśli powierzchnia komercyjna przekracza ten poziom stosuje się warunki i zasady pożyczki hipotecznej.
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak, ale klient poniesie koszty wyceny przed wydaniem decyzji kredytowej. Wymagane dokumenty:
  • na rynku pierwotnym: Nie
  • na rynku wtórnym: Oświadczenie sprzedającego
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpiczenia”): tak. W przypadku zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej, która nie jest spokrewniona z Wnioskodawcą w 1 linii (rodzice-dzieci) max. LTV wynosi 80%
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: (tak, musi przystąpić do kredytu / nie, może być poręczycielem/nie, jedynie wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu)
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": (tak/nie)
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób:
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności”: tak, maksymalnie może być 4 kredytobiorców.
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: (tak/nie)
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 50%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Zobacz też