PKO BP (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Spis treści

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

PKO BP

PKO BP.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 75 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-3.png

Ocena-3.png
Prowizje i Opłaty
0-3,5%
1,5%
0,8%


Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN.

Maksymalny okres kredytu: 35 lat, maksymalnie do 75 roku życia najstarszego kredytobiorcy

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: tak, dostosowuje się okres spłaty w taki sposób aby dochody osób, dla których suma okresu kredytowania i wieku przekracza 75 lat stanowiła mniej niż 60 % sumy dochodów netto wszystkich współwnioskodawców


Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN 90% wartości nieruchomości,


Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 80% wartości nieruchomości w PLN, maksymalny okres 25 lub 30 lat (kwota kredytu nie może przekroczyć 40% na cel dowolny).

Minimalna kwota kredytu: brak limitu, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: brak limitu

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 60% wartości nieruchomości, na okres maksymalnie 20 lat.

Zdolność kredytowa Ocena-3.png

 • w przypadku kredytów powyżej 30 lat okresu trwania, zdolność jest liczona jak dla 30 lat

Niestandardowe cele kredytowania

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 4.5 - najbardziej konkurencyjny):


Stopa referencyjna:


Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące (w przypadku kredytów o stałym oprocentowania - co 2 lata)
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 0-3,5%


Prowizja od wcześniejszej spłaty: 1,5% w ciągu pierwszych 3 lat spłaty kredytu dla częściowej spłaty. W przypadku całkowitej spłaty kredytu prowizja wynosi 2% (nie mniej niż 300 zł) przez cały okres kredytu.

 • Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: nie
 • Prowizja od wcześniejszej spłaty jest zapisana w tabeli opłat i prowizji.

Prowizja od przewalutowania: Bank nie posiada w ofercie walut obcych

[edytuj] Wycena nieruchomości

rodzaj nieruchomości koszt wyceny na jakim etapie pobierana jest opłata
mieszkanie 400 zł Przy podpisaniu umowy.
dom 700 zł Przy podpisaniu umowy.
działka 400 zł Przy podpisaniu umowy.
lokal użytkowy Indywidualnie Przy podpisaniu umowy.
 • forma wyceny
  • dla kredytów do 300 tys. zł - inspekcja pracownika banku (400 zł lub 700 zł)
  • dla kredytów powyżej 300 tys. zł - operat szacunkowy, wykonywany przez rzeczoznawcę majątkowego współpracującego z bankiem
  • zakup lokalu użytkowego, użytkowo-mieszkalnego, nietypowych nieruchomości - w każdym wypadku jest potrzebny operat szacunkowy
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu:nie, wewnętrzna wycena
 • koszt wyceny pokrywa: klient (po umowie)
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie,

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego:

 • podwyższenie marży o 0,25 p.p. do momentu uzyskania LTV=80%


Ubezpieczenie pomostowe:

 • pozostałe kredyty: podwyższenie oprocentowania kredytu o 0,9 p. p.


Ubezpieczenie na życie:0,06% miesięcznie od kwoty kredytu - ubezpieczenie nie jest obowiązkowe


Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy

 • 2,27% kwoty kredytu - za 2 lata ochrony ubezpieczeniowej
 • 3,25% kwoty kredytu- za 4 lata ochrony ubezpieczeniowej
 • maksymalnie przez 12 miesięcy towarzystwo ubezpieczeniowe spłaca ratę kredytu (maksymalna wysokość raty - 6,5 tys. zł)

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Premie są akceptowane w 100%, nadgodziny w 100% (o ile zostaną uwzględnione w całości na zaświadczeniu o zatrudnieniu).
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, pod warunkiem, iż nie jest to pierwsza umowa z zakładem pracy. Przydatne jest oświadczenie pracodawcy o chęci przedłużenia umowy / zmiany umowy na czas nieokreślony.
  • jeśli umowa na czas określony trwa od co najmniej pół roku i obowiązuje min. 3 lat wprzód to może zostać uznana jako umowa na czas nieokreślony
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak, pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia z ZUS
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, chyba że istnieją przesłanki, że kredytobiorca nie wróci do pracy po urlopie macierzyńskim.
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 12 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 50% dochodów. W takim przypadku istnieje możliwość uwzględnienia ok. 80% przychodu na podstawie oświadczenia klienta.(w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 50% dochodów, ew. dodatkowe informacje)
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Musi być to potwierdzone w PIT, lub umowa najmu. Żeby bank zaakceptował to źródło dochodu, najem musi trwać od min. 6 miesięcy.
 • Działalność gospodarcza:
  • książka przychodów i rozchodów: średnia za okres od początku roku lub z PITu za zeszły rok (brana pod uwagę jest mniejsza z tych dwóch wartości). Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy
   • teoretycznie amortyzacja może podwyższyć dochód brany pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej
  • ryczałt: średnia na podstawie oświadczenia za ostatnie 12 miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy
  • karta podatkowa: średnia na podstawie oświadczenia klienta. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy.
 • Dochody z zagranicy: tak (potrzebna jest informacja o dochodzie netto), zarówno etat, umowa zlecenia, jak i działalność gospodarcza, nie ma określonych wymagań, jeśli chodzi o pochodzenie wnioskodawcy
 • Działalność rolnicza: tak
 • Dywidendy:tak
 • Diety: nie
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła: mianowania lub powołania, marynarze, emerytury, świadczenia przedemerytalne, renty, kontrakty menedżerskie, dochody o charakterze duszpasterskim, oddelegowanie za granicą.

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: tak, dla tzw. Złotych Klientów (Konto Aurum / Platinum) do 200 tys. zł

Zaległości w BIK:

 • niska tolerancja na zaległości, akceptowane są zaległości do 100 zł do 14 dni. Zawsze jest to rozpatrywane indywidualnie.

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN
 • maksymalny okres: 20 lat
 • maksymalna kwota: 60% wartości zabezpieczenia
 • w przypadku pożyczki hipotecznej i kredytu konsolidacyjnego nie można zabezpieczyć się na nieukończonej nieruchomości i nieruchomości ze służebnością osobistą

[edytuj] Zalety oferty

 • mechanizm bilansowania (dostępne środki na rachunku pomniejszają aktualne saldo zadłużenia) - skutkuje obniżeniem marży o 0,5%

[edytuj] Zalety oferty

mechanizm bilansowania (dostępne środki na rachunku pomniejszają aktualne saldo zadłużenia) - skutkuje podwyższeniem marży o 0,5%

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-5.png

Dla kredytu w walucie obcej denominowanego:

 • w przypadku nadmiaru środków wynikającego ze wzrostu kursu waluty obcej: (nadwyżka środków jest przekazywana na konto klienta/o tą kwotę pomniejszana jest kwota kredytu w walucie obcej/inne),
 • w przypadku niedomiaru środków wynikającego ze spadku kursu waluty obcej: należy wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu/ należy uzupełnić brakującą sumę z własnych środków.
 • dla klientów Aurum/Platinum możliwe jest negocjowanie kursu uruchomienia przed podpisaniem umowy.

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: inspekcja pracownika banku Koszt pierwszej inspekcji pracownika banku wynosi 0 zł. Koszt każdej kolejnej inspekcji wynosi 200 zł.

 • od drugiej transzy jest wymagana inspekcja

Wakacje kredytowe: tak, raz w roku można zawiesić spłatę jednej raty kapitałowo-odsetkowej. Należy zgłosić ten fakt najpóźniej na 3 dni przed wymagana ratą.

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: tak, przy okazji ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia pomostowego w przypadku kredytów z dopłatami (po okresie ubezpieczenia - weksel jest niszczony)
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy:
  • rynek pierwotny - nie (umowa realizacyjna jest niezbędna)
  • rynek wtórny - tak. Wymagane dokumenty: wypełniony przez kupującego druk bankowy. W przypadku BGK wymagana jest umowa (wynika z ustawy).
 • jest możliwość skredytowania nieruchomości z służebnością: nie
 • istnieje w ofercie kredyt lokatorski - tańszy niż kredyt gotówkowy, droższy niż kredyt hipoteczny, nie jest wymagane zabezpieczenie
 • minimalne wydatki gospodarstwa domowego - 800 zł
 • istnieje możliwość zawieszenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej przez 12 miesięcy, zawieszenie spłaty wymaga podpisania aneksu do umowy kredytowej
 • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości:
  • nie, istnieje możliwość zabezpieczenia się na nieruchomości osoby trzeciej (do 80% LTV), wymagane jest oświadczenie właściciela i wyraża zgodę na zapytanie do BIK
 • czy każdy właściciel nieruchomości musi przystąpić do kredytu: nie
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: oświadczenie
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów.
 • Ważność dokumentacji
  • ważność decyzji kredytowej wynosi:30 dni
  • czy można przedłużyć ważność decyzji kredytowej: nie
  • ile czasu jest na uruchomienie pierwszej transzy kredytu: 120 dni (istnieje możliwość wydłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejne 120 dni)

[edytuj] Zobacz też