Proces kredytowy

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg


Salomon Finance - Proces kredytowy - kredytopedia.jpg

[edytuj] Krok 1 - Analiza kredytowa - (Tydzień I) Doc2.png

[edytuj] Zgromadzenie informacji na temat parametrów kredytowanej nieruchomości, dochodów i zobowiązań wnioskodawcy

Ekspert:

 • zapoznaje się z sytuacją wnioskodawcy

Wnioskodawca:

 • podaje aktualne informacje na temat istniejących dochodów i zobowiązań finansowych, jak i nabywanej nieruchomości

[edytuj] Krok 2 - Przygotowanie i przedstawienie ofert - (Tydzień I) Copy2.png

[edytuj] Prezentacja najkorzystniejszych ofert kredytowych oraz zapoznanie wnioskodawcy ze specyfiką kredytów hipotecznych

Ekspert:

 • weryfikuje zdolność kredytową oraz pozostałych warunków stawianych przez poszczególne banki
 • przedstawia min. 3 oferty banków (o ile to możliwe)
 • przedstawia wady, zalety oraz koszty kredytu poszczególnych ofert bankowych
 • zapoznaje wnioskodawcę z listą wymaganych dokumentów
 • przesyła druki bankowe wymagane w oryginale (m.in. zaświadczeń o dochodach)
 • przekazuje wiedzę na temat kredytów hipotecznych

[edytuj] Co Wnioskodawca powinien wiedzieć po Kroku 2?

 • ile trwa i jak przebiega proces kredytowy
 • jakie banki posiadają ofertę dostosowaną do przypadku wnioskodawcy
 • jakie dodatkowe produkty opłaca się włączyć do kredytu
 • jakie dokumenty będą wymagane do złożenia kompletnego wniosku kredytowego
 • jakie są podstawowe pojęcia związane z kredytem (np.: oprocentowanie, ryzyko zmiennej stopy procentowej)

[edytuj] KROK 3 – Wybranie stosownej nieruchomości - (Tydzień I)

[edytuj] Znalezienie nieruchomości odpowiadającej indywidualnym preferencjom

Ekspert:

 • wstępne oszacowanie wartości przy udziale rzeczoznawcy majątkowego

Wnioskodawca:

 • wybór docelowej nieruchomości

[edytuj] Krok 4 - Podpisanie umowy przedwstępnej - (Tydzień II) Edit2.png

[edytuj] Umowa przedwstępna w formie cywilno-prawnej

Zalety:

 • brak kosztu zawarcia umowy
 • możliwość aneksowania umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Wady:

 • brak możliwości wpisu roszczenia do Księgi Wieczystej
 • brak możliwości dokładnego sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości

[edytuj] Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza

Zalety:

 • uzyskanie informacji o nieprawidłowościach i zawiłościach prawnych związanych z nieruchomością
 • możliwość skuteczniejszego dochodzenia przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej (przeniesienia własności)
 • możliwość wpisu roszczenia do Księgi Wieczystej
 • mniejsze ryzyko niedokończenia transakcji kupna-sprzedaży
 • większe bezpieczeństwo przy skomplikowanych transakcjach (np.: spłacanie kilku współwłaścicieli, spłata zadłużenia zbywców itp.)

Wady:

 • koszt taksy notarialnej za sporządzenie umowy
 • każda zmiana wymaga aneksu w formie aktu notarialnego (ponowne opłacenie taksy notarialnej)

[edytuj] Krok 5 - Wnioski oraz dokumentacja - (Tydzień II-III) Paste2.png

[edytuj] Wypełnienie i podpisanie wniosków kredytowych

Ekspert:

 • przygotowuje komplety wniosków do banków
 • ustala dokładne parametry kredytu (np.: wysokość wkładu własnego)


Wnioskodawca:

 • sprawdzić poprawność danych zawartych we wnioskach
 • podpisać wnioski kredytowe

[edytuj] Uzupełnianie dokumentacji kredytowej

Deweloper/Zbywca:

 • dostarcza aktualne oraz oryginalne (lub potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumenty dotyczące zbywanej nieruchomości
 • wypełnia dokumenty na drukach bankowych

Ekspert:

 • sprawdza aktualność i kompletność przedstawionej dokumentacji
 • wskazuje ewentualne braki dokumentacyjne i informacyjne

Wnioskodawca:

 • dostarcza dokumenty zgodne z wcześniej przedstawioną wyszczególnioną listą dokumentów

[edytuj] Co Wnioskodawca powinien wiedzieć po Kroku 4?

 • jaki jest termin do wypłaty środków dla zbywcy (zgodnie z umową przedwstępną)
 • jakie są ewentualne braki w dokumentacji
 • jaki jest szacunkowy czas do momentu wydania decyzji kredytowej


[edytuj] Krok 6 – Decyzja kredytowa - (Tydzień IV-VI) CheckMark2.png

[edytuj] Decyzja pozytywna

Ekspert:

 • na bieżąco informuje o ewentualnych potrzebnych dodatkowych dokumentach i zmianach
 • sprawnie i szybko reaguje na zaistniałe problemy
 • pomaga w wypełnieniu warunków postawionych przez bank w celu uzyskania decyzji ostatecznej

Wnioskodawca

 • terminowo uzupełnia ewentualne braki
 • wypełnia ewentualne warunki postawione przez bank w celu uzyskania decyzji ostatecznej

[edytuj] Decyzja negatywna

Ekspert:

 • przedstawia alternatywne rozwiązania (o ile to możliwe)
 • próbuje zmienić decyzję (o ile to możliwe)

[edytuj] Krok 7 – Wybór banku docelowego - (Tydzień VI) Star2.png

[edytuj] Porównanie ofert banków

Ekspert:

 • pomaga przy wyborze docelowej oferty banku poprzez dokładne porównanie poszczególnych ofert
 • pomaga w wypełnieniu ewentualnych warunków wymaganych do zamówienia umowy

Wnioskodawca:

 • podejmuje decyzję w sprawie wyboru banku
 • wypełnia ewentualne warunki wymagane do zamówienia umowy

[edytuj] Co Wnioskodawca powinien wiedzieć po Kroku 6?

 • jakie należy spełnić warunki do zamówienia umowy
 • jakie są parametry kredytu po decyzji (o ile określa je decyzja, a nie umowa kredytowa)

[edytuj] Krok 8 – Analiza i podpisanie umowy - (Tydzień VII) Magnifier2.png

[edytuj] Analiza zapisów umowy kredytowej

Ekspert:

 • analizuje zapisy umowy kredytowej pod kątem ewentualnych błędów
 • zgłasza ewentualne korekty umowy
 • zapoznaje wnioskodawcę z umową kredytową i wyjaśnić niezrozumiałe zagadnienia umowy

Wnioskodawca:

 • zapoznaje się z zapisami umowy kredytowej
 • zgłasza ewentualne błędy w umowie
 • wyjaśnia z eskpertem zagadnienia umowy i ewentualne nieścisłości

[edytuj] Podpisanie umowy kredytowej

Ekspert:

 • asystuje przy podpisaniu umowy
 • objaśnia ewentualne nowe kwestie zaistniałe przy podpisaniu umowy
 • zapoznaje wnioskodawcę z warunkami wypłaty kredytu

Wnioskodawca:

 • podpisuje umowę kredytową

[edytuj] Krok 9 – Uruchomienie kredytu - (Tydzień VII-VIII) Exclamation2.png

[edytuj] Wypełnienie warunków uruchomienia kredytu

Ekspert:

 • pomaga w wypełnieniu warunków uruchomienia

Wnioskodawca:

 • wypełnia pozostałe warunki uruchomienia kredytu

[edytuj] Co Wnioskodawca powinien wiedzieć po Kroku 8?

 • jakie warunki musi wypełnić aby kredyt został wypłacony
 • kiedy zostaną uruchomione środki z kredytu

[edytuj] Krok 10 - Współpraca po uruchomieniu Users2.png

Ekspert

 • nadzoruje przy uruchomieniu kolejnych transz kredytu
 • pomaga przy prawidłowej obsłudze kredytu w razie problemów

Wnioskodawca: