Lista dokumentow (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego

[edytuj] Dokumenty osobowe Copy2.png

[edytuj] Druki bankowe

 • wniosek wraz z załącznikami (osobno do każdego banku) - [ważność 30 dni] (przygotowuje Salomon Finance)


[edytuj] Obywatel polski

 • dowód osobisty
 • drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy)
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (dotyczy wniosków Mieszkanie dla Młodych)
 • akt urodzenia dziecka (dotyczy wniosków Mieszkanie dla Młodychi piechowiczan)

[edytuj] Obcokrajowiec

 • paszport
 • drugi dokument ze zdjęciem
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu na terytorium
 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej zagranicznych biur kredytowych


[edytuj] Rozdzielność majątkowa

 • umowa rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego


[edytuj] Rozwód

 • wyrok rozwodowy


[edytuj] Polak pracujący za granicą

 • raport kredytowy z zagranicznego biura informacji kredytowej zagranicznych biur kredytowych
 • umowa o pracę
 • zezwolenie na pobyt stały za granicą (jeśli wymagane)
 • zezwolenia na pracę (jeśli wymagane)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym (w języku angielskim) - [ważność 30 dni]
 • deklaracje podatkowe za dwa minione lata obrachunkowe


[edytuj] Dokumenty finansowe Cash2.png

[edytuj] Umowa o pracę na czas nieokreślony/określony/kontrakt menadżerski

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wg wzoru Banku (zaświadczenia należy podpisać) - [ważność 30 dni] - wymagany oryginał (przygotowuje Salomon Finance)
 • pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie za 3 oraz 6 miesięcy osobno, potwierdzający wszystkie przelewy wynagrodzenia widniejące na zaświadczeniu o zatrudnieniu (akceptowana jest wersja elektroniczna, o ile na dokumencie widnieje informacja, iż jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymagana jest pieczątka i podpis)
 • pełne wyciągi ze wszystkich pozostałych niż powyższe osobistych rachunków bankowych za 3 miesiące (dotyczy Deutsche Banku)
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzane są składki za ostatnie 3, 6 lub 12 miesięcy (w zależności od banku) lub druki RMUA za analogiczny okres (w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia w gotówce)
 • PIT 37 za poprzedni rok/ dwa poprzednie lata (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)
 • świadectwa pracy (w przypadku konieczności potwierdzenia wymaganego stażu pracy/ciągłości zatrudnienia)
 • oświadczenie od pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy o pracę na czas określony (jeśli dotyczy)
 • aneks do umowy o pracę potwierdzający podwyżkę, jeśli nastąpiła w ciągu ostatnich 6 miesięcy (jeśli dotyczy)


[edytuj] Działalność gospodarcza (ogólnie)

 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek (w większości banków możliwe jest dostarczenie zaświadczenia na późniejszym etapie wnioskowania o kredyt, np. jako warunek do przygotowania umowy kredytowej) - [ważność 30 dni] - wymagany oryginał
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych (w większości banków możliwe jest dostarczenie zaświadczenia na późniejszym etapie wnioskowania o kredyt, np. jako warunek do przygotowania umowy kredytowej) - [ważność 30 dni] - wymagany oryginał
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • umowa spółki (jeśli dotyczy)
 • zezwolenie na prowadzenie działalności, w przypadku działalności koncesjonowanej (jeśli dotyczy)
 • PIT 36 lub PIT 36L poprzedni rok obrachunkowy / dwa poprzednie lata obrachunkowe (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)
 • PIT/B (załącznik PITu 36)
 • wyciąg z rachunku firmowego (zazwyczaj za 12 miesięcy, akceptowana jest wersja elektroniczna, o ile na dokumencie widnieje informacja, iż jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymagana jest pieczątka i podpis))
 • oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego (jeśli konto prywatne jest równocześnie kontem firmowym)

[edytuj] Działalność gospodarcza (KPiR)

 • Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący rok obrachunkowy oraz za poprzedni rok obrachunkowy (strony: tytułowa, pierwsza, wszystkie strony bieżącego miesiąca oraz podsumowanie miesięcy poprzednich z pieczęcią uprawnionego biura rachunkowego na każdej stronie oraz pieczątką i podpisem osoby prowadzącej działalność)
 • informacja o odpisach amortyzacyjnych (jeśli dotyczy)


[edytuj] Działalność gospodarcza (pełna księgowość)

 • deklaracja podatkowa CIT lub deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok obrachunkowy (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)
 • bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy / za dwa ubiegłe lata obrachunkowe
 • bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał


[edytuj] Działalność gospodarcza rozliczana w formie ryczałtu ewidencjonowanego

 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie ostatnich 6 miesięcy (druk banku)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata lub kopie deklaracji podatkowych za 2 lata (PIT – 28) potwierdzone przez Urząd Skarbowy
 • księga przychodów lub ewidencja faktur za okres bieżący


[edytuj] Działalność gospodarcza rozliczana w formie karty podatkowej

 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie 6 miesięcy (na druku banku)
 • kopia decyzji Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej (stałego podatku) na dany rok


[edytuj] Umowa o dzieło/umowa zlecenia/umowa świadczenia usług

 • umowy potwierdzające wykonanie zlecenia lub dzieła wraz z rachunkami
 • pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu umów
 • PIT 37 za poprzedni rok / dwa poprzednie lata (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)

[edytuj] Emerytura/zasiłek przedemerytalny/renta na czas nieokreślony z tyt. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy/renta rodzinna/renta strukturalna

 • Decyzja o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji świadczenia
 • Ostatni odcinek emerytury lub renty lub inny dokument potwierdzający wypłatę świadczenia (np. wyciąg z konta)


[edytuj] Wynajem nieruchomości (bez działalności gospodarczej)

 • aktualne umowy najmu
 • dokument stwierdzający prawo do nieruchomości (np.: odpis z KW, akt notarialny)
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływają płatności
 • deklaracja podatkowa potwierdzona przez Urząd Skarbowy (PIT-36 lub PIT- 28) za rok ubiegły lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku ubiegłym (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prawidłowe regulowanie podatku - [ważność 60 dni]


[edytuj] Dokumenty dotyczące nieruchomości Home2.png

[edytuj] Mieszkanie/dom (rynek pierwotny)

 • podstawa nabycia:
  • umowa przedwstępna z deweloperem wraz ze wszystkim załącznikami (m.in. prospekt informacyjny – dla umów podlegających pod ustawę deweloperską) lub
  • umowa rezerwacyjna z deweloperem wraz z Prospektem Informacyjnym i draftem umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego (załączniki muszą być podpisane lub opieczętowane przez dewelopera)
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) - jeśli dotyczy
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której nieruchomość będzie wyodrębniona, wymagany w przypadku braku KW dla nieruchomości - [ważność 30 - 90 dni] - wymagana wersja papierowa, nieliczne banki zaakceptują wersję elektroniczną
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów - [ważność 3 - 6 miesięcy]
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera - [ważność 3 - 6 miesięcy]
 • potwierdzenie nadania NIP oraz numeru REGON
 • pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera (jeśli nie figurują w KRS)
 • promesa zgody banku kredytującego, stanowiąca, iż lokal będący przedmiotem finansowania zostanie bez obciążenia wydzielony z nieruchomości obciążonej hipoteką (jeśli działka, na której prowadzona jest budowa stanowi zabezpieczenie kredytu dewelopera)
 • oświadczenie dewelopera (na druku banku) - [ważność 30 dni] - wymagany oryginał (przygotowuje Salomon Finance)
 • wyjaśnienie ewentualnych wzmianek w księdze wieczystej - [ważność 30 dni]'Tekst tłustą czcionką'
 • potwierdzenie dostępu domu do drogi (np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę, nie dotyczy mieszkań)
 • decyzje podziałowe działek wraz załącznikami

[edytuj] Mieszkanie/dom (rynek wtórny)

 • umowa przedwstępna ze zbywcą
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (oświadczenie dewelopera, potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) - jeśli dotyczy
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości - [ważność 30 dni] - w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
 • dokumenty potwierdzające prawo własności zbywcy (akt notarialny kupna-sprzedaży, darowizna, spadek etc.)
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów (dotyczy domu) - [ważność 3 - 6 miesięcy]
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami - [ważność 30 dni]
 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami - (dotyczy banku Nordea, może być dostarczony najpóźniej do dnia zamówienia umowy kredytowej) [ważność 30 dni]
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej dla lokalu (dotyczy: spółdzielczego lokalu nieposiadającego księgi wieczystej) oraz wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której stoi budynek (wymagane przez sądy na etapie zakładania księgi wieczystej)- [ważność 30 dni]
 • operat szacunkowy / wycena bankowa nieruchomości (należy dostarczyć w momencie składania wniosków kredytowych)
 • potwierdzenie dostępu domu do drogi (dotyczy domów i działek) - np. wypis z księgi wieczystej dla działki stanowiącej drogę

[edytuj] Działka budowlana

 • umowa przedwstępna
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego (potwierdzenia przelewu, dowód wpłaty, wyciąg) - jeśli dotyczy
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości - [ważność 30 dni] - w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów - [ważność 3 - 6 miesięcy]
 • wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/warunkach zabudowy potwierdzająca możliwość realizacji na działce budowy - [ważność 3 - 6 miesięcy]

[edytuj] Budowa domu

 • akt notarialny potwierdzający prawo własności nieruchomości (działka)
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości (działka) - [ważność 30 dni] - w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów - [ważność 3 - 6 miesięcy]
 • projekt budowlany (do wglądu)
 • kosztorys i harmonogram prac (wzór bankowy) - [ważność 30 dni] - wymagany oryginał
 • dziennik budowy (pierwsza strona, a także wszystkie strony, na których widnieją wpisy w dzienniku)
 • umowy z wykonawcami (jeśli występują)
 • operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego


[edytuj] Remont/wykończenie nieruchomości

 • kosztorys (wzór bankowy) - wymagany oryginał
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności nieruchomości
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości - [ważność 30 dni] - w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny

[edytuj] Spłata kredytu hipotecznego w innym banku (refinansowanie)

 • umowa kredytowa z innego banku wraz z aneksami (jeśli dotyczy)
 • ostatni harmonogram zawierający aktualny stan zadłużenia
 • dokument bankowy zawierający następujące informacje: aktualny stan zadłużenia, numer rachunku do całkowitej spłaty, w przypadku większości banków również informację, iż jest to konto techniczne (brak dostępu do środków przez właściciela konta) - [ważność 30 dni]
 • aktualny odpis z KW - [ważność 30 dni] - w większości banków akceptowany jest wydruk elektroniczny
 • dokument potwierdzający podstawę nabycia praw do nieruchomości

[edytuj] Spłata kredytu Zbywcy zabezpieczonego na kupowanej nieruchomości

 • aktualne zaświadczenie banku Zbywcy z następującymi informacjami: całkowita kwota kredytu do spłaty, numer rachunku do wcześniejszej całkowitej spłaty


[edytuj] Konsolidacja zobowiązań niezabezpieczonych hipotecznie

 • umowa kredytowa z innego banku wraz z aneksami
 • ostatni harmonogram zawierający aktualny stan zadłużenia
 • dokument bankowy zawierający następujące informacje: aktualny stan zadłużenia, numer rachunku do całkowitej spłaty, w przypadku większości banków również informację, iż jest to konto techniczne (brak dostępu do środków przez właściciela konta - zamiennie z ostatnim harmonogramem


[edytuj] Zdjęcia nieruchomości (sposób wykonania)

 • ujęcia budynku od zewnątrz z czterech stron (dotyczy mieszkań i domów)
 • tablica budowy (dotyczy mieszkań i domów z rynku pierwotnego w trakcie budowy)
 • klatka schodowa z tabliczką z numerem lokalu (dotyczy mieszkań)
 • tabliczka z numerem budynku (dotyczy domów i mieszkań)
 • każde pomieszczenie z widocznym sufitem i podłogą (dotyczy mieszkań i domów)
 • zdjęcie potwierdzające dostęp do drogi (dotyczy domów)
 • zdjęcia powinny być średniej jakości, o małej objętości (rozdzielczość 800x600 jest wystarczająca)